За EEN

Европейската мрежа в подкрепа на бизнеса Enterprise EuropeNetwork (EEN) е създадена от Главна Дирекция Вътрешен пазар, индустрия, предприемачество и МСП наЕвропейската комисия в подкрепа на малките и средните предприятия. Enterprise Europe Network е съфинансирана по програма COSME,

EEN се управлява от Изпълнителна агенция за малки и средни предприятия, базирана в Брюксел.

В Enterprise EuropeNetwork участват над 680 организации от 50 държави:

  • Страни членки на ЕС
  • Страни от Европейското икономическо пространство
  • Трети страни от цял свят

Вижте най-близкият до Вас партньор на мрежата, който може да ви съдейства за бизнес коопериране или да отговори на въпроси, свързани с бизнес рамката в тях.

Организациите в Enterprise Europe Network работят в партньорска мрежа с обща база данни на бизнес профили, търсене/предлагане на технологично и проектно коопериране и бизнес партньорство. Над 4 000 експерта от всички страни, членки на EEN, отговарят на въпроси в интранет форуми, организират съвместни бизнес мисии, В2В събития и предоставят консултации на място.

Общата цел на мрежата е да се улесни достъпът на МСП и изследователски организации на европейските и международните пазари чрез предоставяне на специализирани услуги ориентирани към интегриране и растеж на бизнеса и подпомагане на навлизането на иновационни услуги и продукти на Европейския и световен пазар.