Търсене на проектни партньорства

Eurostars: Търси се МСП разработване на пиролизна пилотна инсталация за третиране и валоризация на отпадъци

Резюме

Испанско МСП активно в сферата на технологичните и екологичните услуги работи по проектно предложение за следващата покана на програмата Eurostars, насочена към проектиране и пускане в екпслоатация на пилотни пиролизни единици. Входните продукти за централата ще бъде вторична биомаса получена в резултат на анаеробно разграждане на продуктите при производството на биогаз. Консорциумът е почти оформен, но все още се нуждае от МСП от Европа с капацитет за проектиране, производство и изпълнение на пиролизни пилотни установки.

Референтен номер: RDES20160129001

Описание

Испанска фирма, активна в сферата на технологичните и екологичните услуги, в областта на иновациите и разработване на проекти свързани с био-дизел, био-газ, биомаса, биоетанол, извличане на масло от маслодайни семена, улавяне на СО2и подобряване на използването на енергията, работи върху предложение за проект с основна цел проектиране и пускане в експлоатация на пилотна пиролизна установка.

Входните продукти за централата ще бъде вторична биомаса получена в резултат на анаеробно разграждане на продуктите при производството на биогаз.

Проектното предложение ще бъде представено на следващата покана на програмата Eurostars, насочена към проектиране и пускане в екпслоатация на пилотни пиролизни единици.

Eurostars рамкови условия: децентрализирано финансиране (финансиране на одобрени проекти се допуска и управлява от страните-членки на Eurostars в съответствие с националните правила и процедури за финансиране).

Краен срок за изразяване на интерес: 30 април 2016.

Краен срок за подаване на проектното предложение: 15-ти септември, 2016.

Продължителност на проекта: 24 месеца.

В случай на интерес изпратете запитване


 

H2020-FTIPilot-2016. Търси се промишлени партньор за разработване и развитие на процеса на девулканизация за промишлен каучук от гуми

Резюме

Технологичен център от Испания подготвя проектно предложение, което да бъде представено по поканата H2020-Fast Track to Innovation Pilot.

Целта на този проект е да се рециклира каучука от излезли от употреба гуми като направи крайният продукт подходящ за използване в промишлено производство на някои стоки от каучук, като например подметки за обувки, уплътнения и др.

Консорциумът търси индустриален партньор, с изградена инфраструктурата позволяваща изработването на гумени заготовки и форми за по-нататъшна вулканизация.

Референтен номер RDES20160129002

 

Описание

Глобалната конкуренция за ресурси се увеличава. Доставка на ресурси, и по-специално на първични суровини извън Европейския съюз, прави европейската индустрия и обществото зависима от вноса и все по-уязвими по отношение на високите цени, нестабилността на пазара и политическата ситуация в страните доставчици.

Това са основните притеснения на производителите на каучукови стоки от ЕС, които са трети в света по потребление на суров и синтетичен каучук.

В момента не съществува реално индустриално решение, което да позволява повторното използване на каучука от излезли от употреба гуми (ELT) като индустриална суровина за производството на вулканизирани продукти.

Основната цел на проекта е да се разработи процес на девулканизация като пилотен прототип, и намирането на подходящи формули за неговото промишлено приложение в каучуковата промишленост.

Основната трудност за рециклиране ELT се дължи на вътрешната структура, която генерира процеса на вулканизация при производство на гуми.

Вулканизацията е процес, при който суровия и синтетичен каучук, в присъствие на сяра и наличие на топлина, става по-твърд и позволява да му се придаде желаната форма. Този процес създава триизмерна мрежа, като някои C-Н връзки са заменени с нови C-S връзки, създаващи полимерни вериги. Фиксираният каучука е термореактивен и създадените нови връзки са необратими, освен ако не се отстранят напречнисерни.

Съществуващите процеси за рециклиране, които постигат разделянето на серните напречни връзки водят също и до  разпадане на полимерната верига, което води до загуба на механичните свойства на каучука и по този начин ограничава полезността на крайният продукт.

Технологията, която ще бъде използвана в рамките на проекта, позволява да се разкъсат серните връзки селективно и да се получи краен продукт със свойства подобни на тези на каучука, което го прави подходящ за използването му като суровина в производството на много стоки от каучук.

 

Проектът ще бъде представен на първата покана Fast Track to Innovation 2016 по програма Horizon 2020.

В консорциума по проекта вече са включени 2 индустриални партньори и 2 изследователски организации.

Консорциумът търси европейскя индустриален партньор за изготвяне на форми от рециклирана гума (без организации от Испания и Белгия).

Краен срок за подаване на проектното предложение: 15 март 2016.

Краен срок за изразяване на интерес: 01 март, 2016.

Очакваната продължителност на проекта: 24 месеца.

 

В случай на интерес изпратете запитване