TouriSMEshare – Споделената икономика в туризма

Споделената икономика не е ново явление. Споделянето на собствен ресурс с материална и/или нематериална цел е използвано от хората в различни разновидности – от споделяне на книги, филми, различни уреди използвани в бита, до предоставяне на собственото жилище за време, през което не е ползвано от собственика. Новото при споделената икономика на съвременния етап на развитие е включването на интернет платформа като посредник между доставчика на продукти и услуги и техните потребители. Във времето на глобализация и бурното развитие на информационните и комуникационни технологии появата на третия участник – интернет платформа, в споделената икономика е логично и необходимо, тъй като платформата увеличава съществено броят както на предлагащите продукти и услуги, така и на техните потребители. Едновременно с това, наличието на социалните мрежи и платформи се явяват стимул за създаване на нови иновативни услуги на основата на наличен, но неизползван ресурс.Социалната икономика се развива сравнително бързо и постоянно разширява обхвата на предлаганите и търсени услуги. Една от причините за това бързо развитие, особено в сектора на туристическите услуги е, че се удовлетворяват два вида потребности – финансови и социални. Финансовите и социалните дивиденти са едновременно и за доставчиците и за потребителите. Трудно е да се оцени кое повече мотивира хората да се включват в споделената икономика – финансовите или социалните придобивки. Фактът, че едно от утвърдилото се вече направления в споделената икономика в туризма, е кратковременно предоставяне на жилище срещу бъдещо реципрочно ползване на такова между доставчик и потребител, което често преминава в създаване на дълготрайни приятелства, в формиране на групи по интереси, показва, че социалните дивиденти са мотив наравно с получаване на финансов доход. Точно този елемент на споделената икономика затруднява въвеждането на регулатори от страна на държавни институции. Споделената икономика от една страна се подчинява на законите на пазара и като такава би следвало да се регулира чрез пазарните механизми. От друга страна – силен регулатор за споделянето на ресурс са различни социални потребности, за които пазарните механизми не са от значение. Фактори като доверие, непосредствен достъп до различни култури, традиции и бит, намиране на съмишленици за съвместна дейност и др. са съществени за участниците в споделената икономика. Изпреварващото развитие на комуникационните технологии, които създават все нови технологии за комуникация в глобалния свят също допринася за противоречивото отношение на регулационните институции, особено към доставчиците на продукти и услуги.


Част от тези въпроси са предмет на изследване в рамките на проект TouriSMEshare, осъществяван от Фондация ГИС-ТрансферЦентър съвместно с партньори от Италия, Испания и Португалия, финансиран по програма COSME (Договор № SI2.763549). Основната задача е да се разработи концепция за развитието на споделената икономика в туризма в Европейския съюз. На основата на близо 60 събития – изследвания, дискусии с участие на всички потенциални участници, обучения, представяния и др. проектът показа, че споделената икономика създава условия за стимулиране на иновативността и предприемчивостта на хората, повишава устойчивостта на нововъзникващи иновативни предприятия, разширява социалните контакти и като цяло създава баланс в професионалната ангажираност на индивида между задължения и удовлетвореност. Резултат на споделената икономика в сферата на туризма не са само известните и популярни условия за настаняване чрез платформи като Airbnb, Booking и др. и споделяне на транспорт ( UBER, TaxiMe, Bolt…), но и формирането на социални групи, обединили се според интереси и начин на живот, като – посещение на малко известни специфични туристически обекти за екстремни преживявания(15toGO), запознаване с екзотични форми на живот и хранене и т.н. Споделената икономика съдържа голям капацитет и за професионалното развитие и предприемчивост в сферата на туризма и осмислено свободно време.


В резултат на съвместната дейност създадохме механизми за:

  • оценка потребностите на МСП от иновативно управление при интегрирани ресурси с цел повишаване на капацитета,
  • оценка за адекватността на МСП да функционира в условията на споделена икономика и какво да се промени за да е ефективно.


    Създадохме условия за пряк контакт с действащи платформи в туризма и споделяне на успешни бизнес модели и маркетингови стратегии. Разработихме и тествахме програма за обучение и консултации за фирми, функциониращи в споделената икономика, както и за устойчиво навлизане на пазара; можем да организираме преки двустранни и многостранни срещи за установяване на партньорство на основата на множеството фирми, включени на различни етапи в проекта. За времето на проекта мрежата от МСП, функциониращи в условията на споделена икономика, става все по-разпознаваема на международно ниво.


    Анализът на резултатите от проекта очерта и редица проблеми при механизмите за регулиране, които следва да намерят решение, но строго съобразени с културната специфика и национални традиции в обществото. Споделената икономика се основава и развива на основата на предприемчивостта на хората. Създаването на нови услуги са в отговор на осъзнати потребности – социални и финансови. Но тяхната устойчивост е в резултат на адекватна държавна и местна политика и адекватни регулаторни механизми.


    Предизвикателство е за изследователи и експерти от практиката да разработят такива механизми за регулиране, които да стимулират инициативността и предприемчивостта на хората да включват различен неизползван собствен ресурс за създаването на социално обосновани дейности и едновременно с това, тези механизми да са адекватни на динамиката на постоянно обновяващите се бизнес модели характерни за споделената икономика.


    Достъпна информация може да намерите в сайта на проекта: https://tourismeshare.eu/ или на ел. поща: office@gis-tc.org