Съвместни проектни разработки

H2020-SMEInst-05-2017: Търси се индустриални партньори за производство и комерсиализация на не-инвазивна  Антидекубитални система с дистанционно наблюдение за хоспитализирани пациенти

 

Резюме

Италианска МСП, активна в областта на релаксацията, е бенефициент по Фаза 1 на SME Inst и сега търси индустриални партньори, за да се присъединят към проектното прдложение по Фаза 2 по поканата: H2020 SMEInst-05-2017.

Целта на проекта е да се разработи и клинично валидира решение за не-инвазивен дистанционен  мониторинг за ранна диагностика на декубитални язви чрез превенция и подходящо лечение. Фирмата търси партньори за производство на медицински изделия за предпочитане анти декубитални системи.

Референтен номер RDIT 20160204001

 

Описание

Стимулирани от законопроект и липсата на ресурси, болниците и по-специално техните иновационни звена непрекъснато търсят нови решения с цел намаляване честотата на декубиталните язви (DeU).

Профилактиката и ранната диагностика са основен приоритет за справяне с DeU. Докато 95% от всички случаи на DeU се считат предотвратими, не съществува крайни доказателства, че сегашните механизми и решения са ефективни в превенцията на DeU. Наистина около 38,5% от DeU  се появат, докато се използват някой от сегашните механизми.

Най-общото решение е използването на легло с променливо налягане, чрез което може да се гарантира анти-декубитус с пневматични движения на натоварване и разтоварване на съответната област на тялото, но не е достатъчно за да се отговари на огромното търсене. Освен това наличното решение не е в състояние да контролира микроклимата в раните, не успява в контролирането и подобряването жизнеспособността на тъканите, не предоставя данни в реално време и не се анализират други критични биомаркери. В допълнение, обикновено болниците осигуряват легла с променливо налягане само за високо рискови пациенти (дългосрочни / интензивни грижи), което не позволява разпространението им с цел превантивна употреба за всички пациенти изложени на риск от развитие на декубитални рани.

Този проект ще се възползват от тази ниша на пазара, като предложи иновативно медицинско устройство за превенция, ранна диагностика и подходящо за лечение на DeU заболявания и подобряване на условията на живот на пациенти с намалена подвижност. Новият продукт ще задоволи търсенето чрез технологични решения и сензори за мониторинг в реално време.

Компанията вече е влязла в контакт и започнала структурно сътрудничество с италиански и Европейски болници, участници в първата фаза на проекта.

Италианската компания се интересува от създаване на партньорство за разработване на проект, който да бъде представени по покана H2020 SMEInst-05-2017.

В момента компанията търси следните партньори, които да се включат при:

– Производство на ново медицинско изделие;

– Комерсиализация и разпространение на новото медицинско устройство.

 

Компанията е защитила идеята си под патентен режим чрез редица патенти за изобретения.

Краен срок на поканата: 18 януари 2017 г.

Краен срок за заявяване на интерес: 30 Юни 2016

 

Допълнителна информация за италианската фирма: от 1996 г. насам е участвала в проектирането, производството и пускането на пазара на управляеми релаксационни решения, под надзора на физиотерапевти и експерти от индустрията, развитие на ефективни решения, за да се намаляване на стреса, решения за освобождаване на напрежението в мускулите и възстановяване на еластичността на гръбначния стълб, благодарение на революционна патентована система.

В случай на интерес изпратете запитване

 


 

H2020-SFS-15-2016-2017: търси изследователи и млекопроизводители на млечни продукти за здравен проект

 

 Резюме

Институтът по ветеринарна анатомия на немски университет търси изследователски партньори, работещи в  сферата на здравето на животните, особено за млекодайните крави. Проектът има за цел да проведе проучване на кръвоносните съдове на високи млечни крави и да ги сравни тези с кръвоносните съдове на други групи селскостопански животни, за да се проучи тяхното лошо здравословно състояние и ниската раждаемост.

Търсеният партньор трябва да е изследователски институти или млечна ферма с достъп до данни за здравето на високо млечни крави.

Референтен номер RDD 20160201001

 

Описание

Високо млечните крави често страдат от влошено здравословно състояние и ниска плодовитост, дори и в по-ранна възраст. Тези здравни проблеми, които също са признак и на стареене, се наблюдават при яйчниците, матката и плацентарна дисфункция, хепатопатия и нарушено заздравяване на рани. A причина за споменатите нарушения, може да бъде неадекватна пролиферация, регенериране на различни тъкани, особено на кръвоносните съдове. Такъв е и случаят при стареене на организма, тъй като васкуларизацията играе основна роля в цикличните процеси в яйчниците и матката по време на развитието на плацентата по, време на образуването на гърдите, както и в заздравяването на раните.

Двата механизми, които най-вече регулират васкуларизация са васкулогенезата и ангиогенеза. Докато ангиогенезата е образуването на капиляри от покълване на ендотелни клетки от вече съществуващи кръвоносни съдове, васкулогенезата е ново формиране на примитивни кръвоносни съдове от миграцията и диференцирането на ендотелни стволови и прогениторни клетки на място.

Според най-новите научни открития, съдовите ендотелни клетки, които са от решаващо значение в този процес, възникнат от стволови клетки, които могат да бъдат намерени в органите на възрастни организми, особено в стената на кръвоносните съдове.

Работна група от Института изследва модели на ангиогенеза и васкулогенеза  съответно ин витро, ин виво и ин ситу, в продължение на години. Установено е, че съществува тясна връзка между способността на регенерация и ресурсите на стволови клетки. Работната група е установила възрастни ендотелни стволови клетки в яйчниците на млечните крави, на морфологично и имунохистохимично ниво.

Настоящото проектно предложение се основава на хипотезата, че наличието на стволови или прогениторни клетки играят основна роля в производителността и физическата издръжливост на високи млечните крави.  Допускането е, че ресурсите на стволови клетки във високо млечните крави се използват до по-рано и като цяло лошото им здраве е свързано с този факт и дори може да бъде сравнимо с процеса на ранно стареене.

Целта на проекта е да се докаже, че високо млечните крави страдат от ранно стареене на съдови ендотелни клетки или преждевременно консумация на техните стволови клетки, което води до васкулогенеза и ангиогенеза и ускорено стареене.

Като част от този проект, работната група планира да изследва кръвоносните съдове на високо млечни крави и да ги сравни с кръвоносните съдове на други групи от селскостопански животни (крави с двойно предназначение). Вижте по-долу за списък на ключови точки в работната програма:

а) морфологично и ултраструктурно характеризиране на кръвоносните съдове

б) идентификация, характеризиране и количествено определяне на ендотелни клетки и техните стволови клетки

в) Профилиране на данни за ранно откриване и оценка на риска на семейства крави с напреднало стареене е от значение за животновъдите

Търсеният партньор трябва да бъде научен институт или мандра с инструменти за наблюдение на голям набор от данни за здравето за високо млечните крави. Координатор на консорциума ще бъде германския университет.

Крайният срок за заявяване на интерес е 10 февруари 2016 г.

Крайният срок за подаване на проектното предложение е 17 февруари 2016 г.

Очаквана продължителност на проекта: 3 години.

 

Вид и роля на търсеният партньор

Партньорът трябва да бъде научен институт или мандра с набор от инструменти и данни за наблюдение на  здравето за високо млечни крави.

Специфична област на дейност на партньора:

– Високо млечна крава, едър рогат добитък с двойно предназначение, хуманното отношение към животните, устойчивост, животновъдство, генетика, животновъдни системи, производителност на селскостопанските животни, размножаване, интензивно земеделие срещу биологично земеделие

Област на опит / опит:

– Стареене, стволови клетки, високо млечна крава, животновъдство, генетика, животновъдни системи, производителност на селскостопанските животни, размножаване, устойчивост и ефективност, интензивно земеделие срещу биологично земеделие

Очаквани задачи за изпълнение от страна на партньорите:

– Да имат и осигурят достъп до данни по отношение на определени параметри: различни възрастови групи, условия на околната среда, технологии за доене, хранене, хигиена, животновъдство, пасища, ​​краварници, достъп до открити пространства, дистрес.

Да имат/осигурят достъп до:

– Данни за най-често срещаните причини за заболявания

 


 

 

Търсят се партньори за стартиране на Neuroscience Research Общност по „H2020 INFRAIA-02-2017: Интегрирани дейности за стартиране на общности“

Резюме

Университет от Истанбул търси партньори, които да допринесат за разработването на проектно  „ISIN-N (International Science and Information Network for Neuroscience)“, чиято цел е да се създаде паневропейска изследователска общността за насърчаване на R & D в неврологията. Проектното предложение ще бъде предложено по покана H2020 INFRAIA-02-2017.

Търсят се университети и изследователски институти в областта на неврологията, болници и обществени организации както и ИТ компании, които да осигуряват техническата структура. Един опитен координатор е също ще бъде добре дошъл.

Референтен номер RDTR20160129001

 

Описание

Ограничения за движение на информация и опит, поради липсата на ефективни физически условия, както и пречки за изследователско сътрудничество са довели до появата на нови онлайн мрежи за по-добра мобилизация. За да се преодолеят тези бариери в неврологията,  се предлага проектното предложение ISIN-N (International Science и информационна мрежа за Neuroscience. Най-важната разлика между ISIN-N и другите платформи е, че вместо да се фокусира върху само една конкретна болест, тя ще има за цел да координира научните групи /експерти, които са с опит в повече от една конкретна тема, като например нарушения от аутистичния спектър, шизофрения, болест на Алцхаймер, биполярно разстройство, депресия, ADHD и зависимост от различни вещества, за да споделят опит и знания, както и ще осигури възможност за проектиране / разработване на нови проекти върху платформата.

ISIN-N ще позволи на изследователите да си сътрудничат на базата на вирок мултидисциплинарен подход чрез специализирани стаи в мрежата, и улесняване на използването на отделните ресурси и инфраструктура от членовете на мрежата в рамките на (и в средносрочен план) на мрежата. Мрежата също така ще играе ролята на инструменти като ISIN-Npedia и ISIN-N Science Gateway за учене в общността.

Консорциумът включва в момента партньори от Турция, България, Белгия, Великобритания и Босна и Херцеговина.

Търсят се партньори за разширяване обхвата на мрежата и обогатяване на сътрудничеството и възможностите. Университети, изследователски институции, болници, национални/регионални лаборатории в областта на неврологията се търсят като членове на научноизследователската мрежа. Политиците, като публични органи, също са добре дошли. Сегашният консорциум също така търси и ИТ компания, за да се осигури и поддържане на техническата структура на онлайн общността по време на проекта. Опитен координатор на проекта също се приветства.

Проектът ще бъде представен по покана „INFRAIA-02-2017 – Integrating Activities for Starting

Communities“. Това е двустепенна покана с краен срок на втори етап: 29 март 2017 г. Максималният дял на ЕК е € 5 млн. за проект.

Очаквана продължителност на проекта: 4 години.

Крайният срок за изразяване на интерес: 22 февруари 2016.

Крайният срок за подаване на проектното предложение е 29 март 2016.

 

В случай на интерес изпратете запитване


 

 

Програмата Interreg Adrion: Устойчиво и иновативно  решение за повторна употреба на изгребани утайки от пристанища

 

Резюме

Словенски изследователски институт възнамерява да представи интердициплинарно проектно предложение за първата на програма INTERREG ADRION за намиране на трайно и ефективно решение за утайката, която  се намира в пристанищата, за да се улесни поддържането на навигационни пътища. Институтът търси изследователски организации, специализирани в земеделски експерименти, малки и средни предприятия с опит в комерсиализацията (проучване на пазара) и творческо студио, специализирано в обществените отношения и комуникацията.

Референтен номер RDSI 20160202001

 

Описание

Словенски изследователски институт възнамерява да представи интердициплинарно проектно предложение за първата на програма INTERREG ADRION за намиране на трайно и ефективно решение за утайката, която  се намира в пристанищата, за да се улесни поддържането на навигационни пътища. Ниво на техниката и предизвикателството, адресирано:

Драгиране е процедура, при която когато седименти са изкопани от плитки води, за да се изгражда и поддържа безопасна навигация за плавателни съдове. Най-големите пристанища в света изискват периодично драгиране, за да разширят каналите за достъп, басейните, както и да се осигури подходяща водна дълбочина на крайбрежните съоръжения.

Като се има предвид факта, че около половината от населението на света живее в рамките на 200 км от бреговата ивица, с непрестанна необходимост от транспортиране на хора, оборудване и материали е ясно, че е налице все по-нарастващото търсене на решения за поддържането и разширяването на крайбрежните зони (включително пристанища, плажове и водни пътища).

Драгирането може потенциално да има набор от ефекти върху околната среда. Следователно, като общество, ние сме призовани да проучи този въпрос на две нива:

  1. оценка на потенциалните ефекти от драгиране – пространствено и във времето
  2. като се има предвид необходимостта от драгиране – проучване на вероятността и устойчивото повторно използване на изгребани материали.

Точка 2 е била тема на активна изследователска дейност в миналото като с традиционно дренирани материали са били пълнени специални лагуни. Все пак, има някои устойчиви възможности за повторно използване на този материал. Дренираните материал могат да бъдат преразпределени и повторно използвани за пътно строителство, за плажове, за създаване на строителни материали и в селското стопанство.

Цел на проекта:

В рамките на този проект, ние ще се възползваме от възможностите за използване на изгребни утайки за създаване на почва, която да се използва за селскостопански цели.

Работни пакети:

  1. анализ на изгребани утайки, за да се определи тяхната структура, безопасност за околната среда и възможности за повторното им използване
  2. земеделски експерименти, за да определи най-добрият режим за преработка на утайките
  3. план за комерсиализация
  4. комуникация и разпространение (много важен пакет)

 

резултати:

Вече са били проучени решенията за използване на този материал в строителни материали в световен мащаб и на европейско ниво. Фокусът на този проект е да се проучи и да се намерят решения за използване на този материал в селското стопанство, което също е обещаващо и заслужава специално внимание.

Търсени партньори:

Институтът търси изследователски организации, специализирани в земеделски експерименти, малки и средни предприятия с опит в комерсиализация (проучване на пазара) и творческо студио специализирано в публичните отношения и комуникации.

Партньорите трябва да са от Хърватия, Италия или Гърция.

Крайният срок за подаване на проектното предложение е 25 март 2016 г.

Заинтересованите партньори следва да отговарят на този постинг до 25 февруари, 2016 г. Планираната продължителност на проекта е 24 месеца.

В случай на интерес изпратете запитване


 

 

Гръцки университет търси сътрудничесво с фирми, които се интересуват бъдат домакин на следдипломна изследователска работа за шестмесечен период на обучение по проект Erasmus+ project (EU programme for Education , Training , Youth and Sport 2014-2020)

 

Резюме

Университета и изследователски център в Гърция търсят фирми, които се интересуват от приемането на изследователи по следдипломна програма за био-предприемачество и обучение в рамките на проект финансиран по ERASMUS +.

Компаниите трябва да имат опит в областта на научните изследвания в сферата на науките за живота, фармацевтични продукти, козметика, биотехнологиите, диагностика или храни.

Младите изследователи трябва да бъдат приети от отдели с опит в областта на R&D или маркетинг / бизнес планиране.  Разходите за обучаващите се се покриват от проекта.

 

Краен срок за изразяване на интерес: 20/2/16

Референтен номер RDGR 20151223001

 

Описание

Следдипломни изследователи (3-ти семестър), които успешно са преминали курсове в областта на живот и фармацевтични науки, храна, биотехнологии, околната среда, молекулярна и биохимични диагностика и био-предприемачество ще предлагат своите знания в компании от съответните области, като стажанти в отдел R&D, или такива свързани с маркетинг и бизнес планиране.

Обучението следва да се съсредоточи върху една или повече от темите посочени по-долу:

– R&D

– Разработване и внедряване на бизнес планове

– Био-предприемачеството, правна/бизнес рамка, стандарти.

 

Възможностите за обучение съчетават обмен на знания, ноу-хау, опита и мобилността на млади изследователи.

Обучението ще се проведе от септември до декември 2016 г. Заплати, социални осигуровки и пътни разходи ще бъдат покрити от гръцкия университе, по програмата Еразъм +.

Компанията домакин ще трябва да подпише договор за обучение на стажантите. Университетът и изследователския център съвместно ще с компанията домакин ще съгласуват програмата и периода на стажа, както и план за мониторинг и оценка.

В случай на интерес изпратете запитване