Възможности за проектно коопериране – 10 юли 2017

 

ГЕРМАНИЯ
RDDE20170623001
Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

Немска изследователска организация подготвя проектно предложение по програма H2020-SwaftS-11-2017. Целта на проекта е да се създаде европейска мрежа от мултипликатори и посредници на отворената наука. Търси се партньорство с научно-изследователски организации, университети и др..

Краен срок за подаване на проекта: 30.08.2017
Краен срок за проявяване на интерес: 10.08.2017

 

ИТАЛИЯ
RDIT20170704001
Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

Италианско предприятие подготвя проектно предложение по програма H2020-SMEInst-07-2016-2017. Целта на проекта е да се демонстрира, апробира и тества софтуер за проследяване и проверка на производствените процеси в предприятия, занимаващи се с преработка на храни. Търси се партньорство с микро и малки предприятия, клъстери, асоциации и др..

Краен срок за подаване на проекта: 06.09.2017
Краен срок за проявяване на интерес: 15.07.2017

 

ИСПАНИЯ
RDES20170627001
Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

Испанско предприятие подготвя проектно предложение по Marie Sklodowska-Curie Actions. Целта на проекта е да се изследват подвижни генетични елементи, които са в основата на адаптирането и еволюцията на видовете организми. Търси се партньорство с малки, средни и големи предприятия, и др..

Краен срок за подаване на проекта: 02.01.2018
Краен срок за проявяване на интерес: 09.08.2017

 

ИСПАНИЯ
RDES20170704001Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

Испански научноизследователски център подготвя проектно предложение по програма Eurostars. Целта на проекта е да се разработи платформа за управление и планиране на производството на енергия в промишлеността. Търси се партньорство с микро, малки, средни и големи предприятия, и др..

Краен срок за подаване на проекта: 14.09.2017
Краен срок за проявяване на интерес: 17.07.2017

 

ИСПАНИЯ
RDES20170630001
Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

Испанско предприятие подготвя проектно предложение по програма H2020-DS-08-2017. Целта на проекта е да се защити поверителността на гражданите при достъп до онлайн услуга, чрез разработване на т.нар. меки доказателства, като биометрични тестове и др.. Търси се партньорство с малки, средни и големи предприятия, и др..

Краен срок за подаване на проекта: 24.08.2017
Краен срок за проявяване на интерес: 21.07.2017

 

ПОРТУГАЛИЯ
RDPT20170621001
Виж пълния текст (EN)
Поискай адреса

Португалски изследователски център подготвя проектно предложение по програма H2020-FETOPEN-2016-2017. Целта на проекта е да се оползотвори отпадъчна енергия при регазификация на природен газ и да се внедри пилотна инсталация за изследване на термодинамични цикли. Търси се партньорство с малки, средни и големи предприятия, университети, научноизследователски организации и др..

Краен срок за подаване на проекта: 27.09.2017
Краен срок за проявяване на интерес: 31.08.2017

 

За повече информация:
Цветелина Йоргова
тел. 028706264
мобилен 0882-909104 или 0882909100
e-mail: yorgova@gis-tc.org