International Copernicus Masters и Galileo Masters 2021 competitions

България за първи път се включва като партньор на европейските състезанията за иновации на космическа тематика Copernicus Masters и Galileo Masters 2021, които са насочени да разширят приложните решения в сферата на дистанционните заснемане на Земята от Космоса и навигационно осигуряване чрез нови иновационни решения.

Предизвикателствата (темите) в двете състезания са зададени от водещи организации в аеро-космическата индустрия – Европейска космическа агенция, Европейска комисия, Агенция на Европейския съюз за космическата програма (EUSPA), Германски космически център (DLR), Planet, Airbus и др. са в следните области: изкуствен интелект, машинно обучение, анализ на данни, включително интелигентно земеделие.

Едно от най-важните и популярни предизвикателства в областта на интелигентно земеделие в Copernicus и Galileo Masters е „BayWa Smart Farming Challenge“, които търсят нови идеи, съчетаващи сателитни данни и изкуствен интелект / машинно обучение в следните области на приложение: управление на пасища, ранно идентифициране на болести по посевите, както и прогноза на добива.

Темите, застъпени в Copernicus Masters и Galileo Masters 2021, напълно кореспондират с основните цели на ННП-ИР: „Проучване на възможностите и разработване на модели за използването на роботизирани технологии, сателитни изображения и дигитални методи за диагностика, прогноза и управление на производството на качествена растениевъдна продукция и без негативни ефекти върху климата и околната среда.“ и включването на екипа от РП-2.2 – ННП-ИР като партньор в тези състезания, ще допринесе за публичност и разпространение на резултатите от Програмата и ще предостави възможност за сътрудничество с водещи европейски организации от аеро-космическия сектор.

Състезанията се организират от Офиса за трансфер на аеро-космически технологии „РИСК-СПЕЙС-ТРАНСФЕР“, с подкрепата на Министерството на икономиката на Република България, и партньори – водещи европейски организации в сектора на космическите изследвания и технологии EARSC и EURISY . На победителите ще бъде осигурена възможност за кандидатстване на допълнително финансиране, чрез програмата ПЕКС-ЕКА, с цел по-нататъшно разработването на иновативните идеи на победителите в двете състезания.

„Copernicus Masters“ (https://copernicus-masters.com) и „Galileo Masters“ (https://galileo-masters.eu) са водещи европейски състезания за разработване на иновативни приложения, използващи данни от космоса. Събитията са инициирани от Европейската космическа агенция, с подкрепата на Европейската комисия и организирани от „AZO GmbH“.


Двете състезания награждават иновативни решения и бизнес концепции, които използват данни от наблюдение на Земята и сателитна навигация за решаването на важни социални предизвикателства, които са предложени от водещи организации в космическия сектор: Европейска космическа агенция, Европейска комисия, Агенция на Европейския съюз за космическата програма (EUSPA), Германски космически център (DLR), Planet, Airbus и други.


Състезанията са отворени за кандидатстване в периода от 19 април до 19 юли 2021 г. В тях могат да участват лица над 18 г., в сформирани отбори от представители на бизнеса, научните организации, студенти, също така и индивидуално регистрирани участници, които имат желание да решават предизвикателства, поставени от водещи организации в аеро-космическата индустрия, с помощта на космически технологии и данни в следните области: изкуствен интелект, машинно обучение, анализ на данни, здравеопазване, интелигентно земеделие и др.


Участниците могат да спечелят награди от общия награден фонд на стойност 835 000 евро за Copernicus Masters и 785 000 евро за Galileo Masters, под формата на парични награди, достъп до данни от наблюдение на Земята, обучение от експерти, инкубиране на тяхната бизнес идея и др. Също така участниците имат възможността да кандидатстват за различни награди на стойност до 10 000 евро, предоставяни от държавите партньори на двете състезания и съфинансирани от Европейската комисия.


Вижте повече за специалните награди, предоставяни от България като страна партньор:

• Награди за Copernicus Masters: https://copernicus-masters.com/copernicus-prizes/copernicus-prize-bulgaria/

• Награди за Galileo Masters: https://galileo-masters.eu/galileo-prizes/galileo-prize-bulgaria/

За регистрация, допълнителна информация и въпроси:

• Copernicus Masters: http://rst-tto.com/rsttakt/index.php/copernicus/copernicus-master

• Galileo Masters: http://rst-tto.com/rsttakt/index.php/copernicus/galileo-masters

На 22.06.2021г. (вторник) от 11:00 ч. ще се проведе онлайн информационна сесия „Copernicus & Galileo Masters Bulgaria 2021”. По време на събитието ще може да разберете повече за двете състезания и да зададете вашите въпроси. За да получите покана за участие в сесията и допълнителна информация за състезанията, моля, регистрирайте се на следния линк до 21.06.2021, включително: https://forms.gle/LLe7oXBKgzX7NChY6


За допълнителна информация: office@rst-tto.com ; http://rst-tto.com/